SEARCH:

“Čelíme neustálym zmenám!”

Počet zásielok označovaných ako nebezpečný tovar sa zvyšuje. Dokonca aj v odvetviach, ktorých sa táto téma ešte nedotkla.  S každou z týchto zásielok sa musí zaobchádzať  opatrne, v súlade so platnými pravidlami a predpismi. To je neustálou výzvou aj pre Dr. Norberta Müllera, ktorý riadi oddelenie Global Dangerous Goods, v  spoločnosti DB Schenker.

Dr. Norbert Müller

Okrem svojho pracovného pôsobenia ako Global Dangerous Goods Coordinator v spoločnosti DB Schenker je Dr. Norbert Müller aj rešpektovaným profesorom na Univerzite pre logistiku a ekonómiu SRH. Foto: súkromný archív.

Dr. Müller, aký je najnovší vývoj v spoločnosti DB Schenker týkajúci sa nebezpečného tovaru?

Dôležitosť tohto problému neustále rastie! V roku 2016 samotná európska sieť pozemnej dopravy prepravila dva milióny zásielok nebezpečného tovaru, od lakov až po vlhké utierky na báze alkoholu, ktoré potenciálne predstavujú nebezpečenstvo. Tie sa pohybujú od fyzických nebezpečenstiev, ako je požiar alebo výbuch, cez zdravotné riziká, vrátane otravy alebo korózie kože, až po hrozby pre životné prostredie. V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje nárast o sedem percent. Tieto prepravy musia byť v súlade s predpismi stanovenými v Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (ADR). Vodiči musia preukázať, že absolvovali špecifické školenie, vozidlo musí byť plne vybavené hasiacimi prístrojmi, ako aj ďalšími osobnými ochrannými pomôckami. Okrem toho musia byť označené výstražnou značkou a je toho ešte oveľa viac.

Úloha je zložitá, ale nie nezvládnuteľná. Koniec  koncov, Organizácia Spojených národov klasifikovala nebezpečný tovar pred desiatimi rokmi a príslušné ustanovenia by mali byť už dobre známe.

Nie je to také jednoduché! Pravidlá a predpisy sa neustále menia. V dôsledku týchto nových kritérií alebo limitných hodnôt už tovar, ktorý bol predtým považovaný za bezpečný, spadá pod nové ustanovenia. Organizácia Spojených národov priradila každej nebezpečnej látke štvormiestny kód; Benzín napríklad nesie klasifikáciu “UN 1203.” Počas prechodného obdobia 2017 až 2019 “boli pridané nové čísla UN. Vezmite si napríklad bisfenol A. Táto organická syntetická zlúčenina, ktorá sa používa na výrobu plastov, sa prepravuje ako prášok v silážnych vozidlách. Predpisy sa naň vzťahujú iba od roku 2014. Pred 20 rokmi potenciálne riziko znečistenia vody ešte nebolo kritériom. Tejto látke nebol priradený  UN kód; namiesto toho spadá okrem iného do identifikácie nebezpečných látok, ktorú požaduje EÚ. Takže vidíte, je to veľmi zložité!

Samozrejme, chemické spoločnosti, ktoré vyrábajú tieto látky a prepravcovia, ktorí majú na starosti ich transport, by mali byť obzvlášť oboznámení  s otázkami týkajúcimi sa nebezpečného tovaru a rýchlo reagovať na prípadné zmeny.

To je isto pravda. V priemyselných odvetviach, ako je automobilový priemysel, existujú zavedené procesy, v ktorých sa musí prepravovať pomerne veľa dielov   ako  nebezpečný tovar.

Potom však vidíme spoločnosti, ktoré prichádzajú do kontaktu s nebezpečným tovarom a pritom ani nesnívali, že by sa dostali do takejto  pozície. To platí pre výrobcov, ako aj pre maloobchodníkov. Dôvodom je najmä triumfálny nástup lítiových batérií, ktoré sa teraz nachádzajú vo všetkých výrobkoch, od mobilných telefónov až po e-cigarety a elektronické bicykle.

Predstavte si predajcu v supermarkete, ktorý posiela  chybnú batériu späť výrobcovi alebo pracovnej stanici. Musí vedieť, že batériu je nutné uzavrieť  do  špeciálneho balenia spolu s konkrétnou  ADR  dokumentáciou. A musí sa ubezpečiť, že prepravca o tom vie. Pravidlá a predpisy týkajúce sa najmä lítiových batérií sa stali tak komplexnými, že pre príležitostného odosielateľa nie je možné  vstrebať všetky  informácie.

Ako v tomto smere svojim klientom pomáha DB Schenker?

Kedykoľvek je možné, upozorňujeme ich na zvláštnosti alebo zmeny. Začali sme projekt s hlavným zákazníkom, ktorý prepravuje externé batérie, sledovače aktivity a hodinky. Projkt zahŕňa “zlúčenie” čísiel výrobkov s konkrétnymi špecifikáciami nebezpečných tovarov. Vďaka tomu sa balíkom v sklade zobrazujú špecifické požiadavky na monitore. Okrem toho plánujeme predstaviť skríningový program, ktorý automaticky oskenuje elektronické prepravné doklady a bude kontrolovať príslušnú terminológiu. Ak zistí, že ADR zásielka nebola označená ako nebezpečná, upozorní nás a my  informujeme zákazníka.

 Čo sa stane, ak sa predpisy nedodržia?

adr toxic_logistickesluzby

Pozor, toxický! Asi 80% všetkých nebezpečných tovarov sú horľavé kvapaliny ako benzín, palivové oleje, lepidlá alebo alkoholy.

Inšpekcie zásielky často pozastavujú. I keď  ide napríklad iba o zámenu označenia druhu tovaru aromatických sviečok, ktoré sú bezproblémové, s prskavkami. Úrady v Spojených štátoch ukladajú drastické pokuty, keď penalizujú porušenia a uverejňujú ich v Kódexe federálnych predpisov. Počas môjho celosvetového auditu nebezpečných tovarov som si však všimol, že existujú určité oblasti, v ktorých je systém kontrol  a sankcií menej represívny. Ale my v DB Schenker nebudeme tolerovať dvojvrstvovú spoločnosť, pokiaľ ide o prepravu nebezpečného tovaru. Máme naše štandardy a musia byť rešpektované na celom svete!

Ako zabezpečíte bezpečnú manipuláciu s nebezpečným tovarom prepravovaným spoločnosťou DB Schenker?

Každý, kto sa touto otázkou zaoberá, či už fyzicky, alebo z administratívneho hľadiska, by mal urobiť všetko správne. Preto vykonávam vyššie uvedené audity s cieľom zhodnotiť, či systémy riadenia nebezpečných tovarov na mieste skutočne spĺňajú právne a interné požiadavky. To nám umožňuje identifikovať možné nedostatky a optimalizovať kvalitu. Po druhé je to aj otázka informácií. Každé tri mesiace posielam svojim kolegom newsletter obsahujúci všetky regulačné zmeny. A po tretie: pravidlá sme implementovali do štandardných prevádzkových postupov. Aby sme zabezpečili správne pochopenie a presadzovanie predpisov našimi zamestnancami organizujeme elektronické kurzy ako aj osobné školenia.   Cieľom toho všetkého je chrániť našich zamestnancov a zabezpečiť, aby sa nebezpečné zásielky dostali na miesto určenia v poriadku – tak, ako všetky “bežné” zásielky.