SEARCH:

Práca ako žiadna iná: Obchodník Trnavský región

(prekládkový sklad)

Spoločnosť DB Schenker je nielen globálnym poskytovateľom integrovaných logistických riešení, ale aj zodpovedným zamestnávateľom. Prikladáme veľkú váhu kolegiálnej, tímovej práci v multikultúrnom spoločenstve a ponúkame individuálne možnosti rozvoja.

Ale hlavne u nás sa nepracuje o sobotách a nedeliach a ani o sviatkoch.

Place of work

Trnava region

Start date

upon agreement

Contract type

full-time

Basic wage component (gross) and other rewards

1200,00EUR plus bonus

POŠLI CV INFO NA PROFESIA.SK

Information about the position

Job description, responsibilities and duties

We are looking for a skilled Sales Representative/ Account Manager ( Trnava region responsibility ), who is able to drive, develop and optimize our sales to target customers.
Responsibilities:
• Responsibility for active sales planning, route to the market
• Develop trust relationships with a portfolio of existing clients
• Possible dealing with some major international customer accounts yourself
• Data management: compiling and analysing sales figures, reporting
• Ensure the correct services through understanding of customer needs and requirements
• Key contact person in communication between customers and internal teams

Requirements for the employee

Candidates with education suit the position

Secondary with school-leaving examination
University education (Bachelor’s degree)
University education (Master’s degree)

Language skills

English – Upper intermediate (B2)

Other knowledge

Microsoft PowerPoint – advanced
Microsoft Excel – advanced

Number of years of experience

3

Personality requirements and skills

– degree, preferably in Transportation, Logistics or Supply Chain Management
– 2-3 years transportation logistics/freight forwarding sales experience
– Understanding of local and regional target markets
– Excellent verbal and written communication skills coupled with strong       presentation skills
– Strong organizational and time management skills
– Functional experience with Microsoft Office products
– Ability to solve practical business and math problems
– Ongoing local travel to area businesses and client sites
– Fluent in English written and spoken

Employee perks, benefits

– very interesting remuneration package + bonus paid twice/year, car for     personal use,
– final agreed salary depends on experience of candidate
– work in professional team in international company
– final agreed salary depends on experience of candidate
– benefit system according to company guidelines

Information about the selection process

We kindly ask for reply only those candidates, who fully meet required skills and experience.
If you feel qualified, please send us your CV in English language.

Informácie o spracovaní osobných údajov

V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou Schenker s.r.o., IČO 31327222, so sídlom Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 5 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

  1. osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva Schenker s.r.o., IČO 31327222, so sídlom Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 5, tel. +421 2 68293 999, e-mail sk.dl.bts.zodpovednaosoba@dbschenker.com,
  2. spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  3. osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté zamestnancom personálneho oddelenia a účastníkom výberového konania.
  4. osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalších 6 mesiacov po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,
  5. dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
  6. poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,
  7. osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy sk.dl.bts.zodpovednaosoba@dbschenker.com,

Information about the selection process

We kindly ask for reply only those candidates, who fully meet required skills and experience. If you feel qualified, please send us your CV in English language.

E-mail maria.ferencikova@dbschenker.com, or use our contact form.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov


* Povinné údaje