SEARCH:

Verifikácia hmotnosti námorných kontajnerov od 1.júla

Nová regulácia, ktorá vstúpi do platnosti 1. júla 2016 vyžaduje, aby prepravcovia pred naložením námorných kontajnerov na loď preverili ich hrubú váhu (verified gross mass, v skratke VGM) a poskytli túto informáciu lodiarovi a prevádzkovateľovi terminálu.

Medzi národná námorná organizácia (IMO) prijala túto zmeny dohovoru o Bezpečnosti života na mori (The Safety of Life at Sea Convention, skrátene SOLAS) s cieľom zvýšiť bezpečnosť námornej prepravy.

Preverenie hrubej váhy kontajnera bude možné spraviť dvoma spôsobmi:

  1. Po uzavretí kontajnera môže odosielateľ alebo tretia strana zabalený kontajner zvážiť.
  2. Odosielateľ alebo tretia strana môže odvážiť všetky zásielky, vrátane obalového materiálu, paliet a iného baliaceho a zaisťovacieho materiálu v kontajneri a k ich celkovej váhe priráta váhu samotného kontajnera – tzv. kalkulačná metóda.

VGM vazenie

Kto je zodpovedný za poskytnutie informácie o VGM?

V kontexte novej regulácie je za poskytnutie VGM prevádzkovateľovi terminálu alebo lodiarovi zodpovedný prepravca uvedený na prepravnom dokumente (ocean bill of lading alebo sea waybill) – teda odosielateľ.

Aká je dohodnutá forma poskytovania VGM?

SOLAS neuvádza žiadnu povinnú podobu, v ktorej je potrebné informáciu o VGM podávať. Informácia o VGM zabaleného kontajnera by mala byť jasne identifikovateľná na prepravnom dokumente (objednávka alebo prepravná inštrukcia) alebo deklarovaná separátne (napr. deklarácia obsahujúca certifikát o vážení). Dokument deklarujúci VGM musí byť podpísaný zasielateľom alebo osobou ním autorizovanou, pričom môže ísť aj o elektronický podpis.

Kedy musí byť VGM deklarovaná?

Nie je stanovený konkrétny čas, ale informáciu VGM je potrebné dodať pred prípravou plánu naloženia kontajnerov do lode. Ale je výlučnou zodpovednosťou prepravcu aby zaistil, že informácie budú dopravcovi alebo prevádzkovateľovi terminálu doručené v rozumnom čase.

 Aké sú pokuty v prípade, že informácia o VGM nebude deklarovaná?

SOLAS ukladá dopravcovi alebo prevádzkovateľovi terminálu povinnosť nenaložiť na loď kontajner, ku ktorému nemá deklarovanú VGM. Neakceptovanie tejto povinnosti môže teda pre zasielateľa vyústiť do komerčnej alebo prevádzkovej penalizácie, s ktorými môžu súvisieť zvýšené náklady na prebaľovanie tovaru, administratívne poplatky za úpravu dokumentov, poplatky za stojné, zrušenie prepravy alebo meškanie zásielky, atď.

Aké sú hlavné požiadavky na váženie kontajnerov v rámci nariadenia SOLAS?

SOLAS ukladá povinnosť pre prepravcov – odosielateľov naložených kontajnerov, bez ohľadu na to, kto v skutočnosti kontajner nakladal, overiť a poskytnúť overenú celkovú celkovú hmotnosť (VGM) kontajnera námornému dopravcovi, lodiarovi a zástupcovi terminálu prístavu pred nakládkou na loď. VGM je podmienkou naloženia kontajnera na palubu lode. Námorný dopravca – lodiar a prevádzkovateľ terminálu prístavu musia použiť VGM v plánoch nakládky lode a majú zakázanú nakládku naloženého kontajnera určeného na vývoz na palubu lode, ak kontajner nemá overenú celkovú hmotnosť.

Autority lodných terminálov môžu robiť námatkové kontroly váhy kontajnerov pred ich vstupom na terminál.

Kedy nová regulácia SOLAS vstúpi do platnosti?

Regulácia začne platiť pre ložené kontajnery prijaté na prepravu od 1.7.2016 (“gate-in” alebo “off-rail”). V prípade, že zabalený kontajner bude v rámci prepravy počas alebo po 1.7.2016 prekladaný na inú loď, musí byť VGM deklarovaná už v prístave prvého nalodenia. To znamená, že pre niektoré kontajnery bude potrebné deklarovať VGM už pred 1.júlom 2016.

Ako sa postupuje pri určovaní VGM v prípade LCL prepravy?

Pri LCL sa vystavuje VGM deklarácia pre každú zásielku zvlášť a následne sa na účely deklarácie VGM celého kontajnera postupuje kalkulačnou metódou. V prípade buyer´s consolidation je možnosť vystaviť VGM pre celý kontajner ako nákladovú jednotku.

Ako môžete podať DB Schenker informáciu o VGM?

1. Vyplnením tlačiva „VGM Certificate“ ktoré bude poskytnuté lokálnymi zástupcami DB Schenker pri zadaní objednávky. Je postačujúce poslať vyplnené tlačivo emailom.

2. Vyplnením vlastného vzoru VGM certifikátu, ktorý obsahuje všetky povinné informácie.

3. Doplnením údaju o VGM do existujúcej prepravnej dokumentácie (napr. packing list, bill of lading instruction)

Aké informácie musí obsahovať deklarácia VGM?

1. Názov odosielateľa

2. Adresa odosielateľa

3. Celé meno osoby ktorá deklaruje VGM = „deklarant“

4. Kontaktné detaily deklaranta – email a tel.

5. SCHENKERocean booking reference – STT číslo

6. Číslo kontajneru/kontajnerov

7. Dátum váženia

8. VGM v kg pre každý kontajner (FLC) alebo váhu jednotlivých zásielok v kg (LCL)

Zabezpečíme pre vás verifikáciu hrubej váhy pre účely SOLAS

Ak nemáte možnosť odvážiť vašu zásielku alebo kontajner na ceritifkovanom a schválenom zariadení, obráťte sa na nás. Na požiadanie pre vás zabezpečíme verifikáciu váhy FCL alebo LCL zásielok na účely deklarácie VGM. Záujem o zabezpečenie tejto služby stačí uviesť v objednávke prepravy. Viac informácií vám poskytnú naši zamestnanci námorného oddelenia.

Na stiahnutie: Q&A

Infomaterial_SOLAS nariadenie o VGM_2016


 

Benjamin-Chladny-foto-1

Benjamín Chladný

Head of Air Freight, DB Schenker na Slovensku

Zodpovedá za oddelenie leteckých a námorných prepráv v DB Schenker na Slovensku, zastupuje spoločnosť v Zväze zasielateľstva a logistiky SR.

benjamin.chladny@dbschenker.com