SEARCH:
 

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov spoločnosti SCHENKER s.r.o.

v zmysle čl. 13 a a čl. 14 nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

(ďalej ako „Nariadenie“)

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť SCHENKER s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 5, IČO 31327222, zapísaná Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 3041/B, (ďalej aj ako „SCHENKER s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“).

 

 1. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese SCHENKER s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 5, e-mailom na všeobecnú e-mailovú adresu sk.dl.bts.zodpovednaosoba@dbschenker.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 2 68293 337.

 

Vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu Prevádzkovateľa e-mailom alebo telefonicky na vyššie uvedenej adrese.

 

 1. Všeobecné informácie

 

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13, tak aj v zmysle čl. 14 Naradenia.

 

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o Dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Smernicu o spracovávaní osobných údajov, ako aj bezpečnostné opatrenia uvedené v bezpečnostnej dokumentácii. Ochrana Vašich osobných údajov je zásadnou prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, a zároveň v Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

 

 1. Účely spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na účely spracúvania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, ak je u Prevádzkovateľa splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 

Plnenie zmluvných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri plnení zmluvy s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri uzatvorení kúpnej zmluvy, pri uzatvorení zmluvy týkajúcej sa zberu a vyraďovania vozidiel a pod., ktorá je uzatvorená medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

 

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje aj pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, predpisov týkajúcich sa účtovníctva, predpisov upravujúcich evidenciu, spracovanie, zber a vyraďovanie vozidiel a pod.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri monitorovaní priestorov na adrese Prevádzkovateľa z dôvodu ochrany majetku, monitorovaní priestorov Prevádzkovateľa, a pod.

 

Udelenie súhlasu Dotknutej osoby – Prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na základe Vami udeleného súhlasu.

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych základov, pričom určenie, či ide o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku na spracovanie osobných údajov, resp. oprávnený záujem Prevádzkovateľa je uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

 

V prípade, ak by v niektorých prípadoch nedošlo k poskytnutiu osobných údajov Prevádzkovateľovi, nebolo by možné splniť povinnosti Prevádzkovateľa uložené právnymi predpismi a/alebo zákonmi, alebo by nebolo možné uzavrieť medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou zmluvu a/alebo iný zmluvný vzťah.

 

Všetky účely spracovávania osobných údajov nájdete kliknutím na Záznam o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

 

Všetky účely spracovávania osobných údajov, informácie o tom, či spracovávanie osobných údajov je zmluvnou alebo zákonnou požiadavkou, ako aj oprávnené záujmy Prevádzkovateľa  nájdete v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

 

 1. Kategórie osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti, prípadne ich spracúvať na základe svojho oprávneného záujmu. Prevádzkovateľ spracováva najmä identifikačné údaje fyzických osôb – meno, priezvisko, adresa (trvalý, prechodný pobyt), dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné potrebné údaje. Medzi osobné údaje patria aj osobitné kategórie osobných údajov, ktoré je Prevádzkovateľ oprávnený, a zároveň povinný v niektorých prípadoch spracovávať. Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracováva sú napr. údaje o zdravotnom stave, sociálnej situácii, majetkových pomeroch a pod.

 

Kategórie spracovávaných osobných údajov sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

 

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovujeme kategórie spracovávaných osobných údajov osobitne pre každý účel spracovávania.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby po dobu stanovenú na základe rôznych kritérií:

Prevádzkovateľ určuje dobu spracúvania osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie doby uchovávania osobných údajov, pričom spracúva osobné údaje počas nasledovne určených dôb:

 1. počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
 2. počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. doby trvania predzmluvných opatrení, v prípade, keď spracúva osobné údaje na základe plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení,
 3. počas doby trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v prípade, keď je spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vykonávane na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 4. počas doby udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ určil doby spracúvania osobných údajov, počas ktorých je Prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje spracúvať na základe vyššie stanovených kritérií, pričom jednotlivé konkrétne doby spracúvania osobných údajov sú stanovené v interných predpisoch Prevádzkovateľa. Vy ako dotknutá osoba môžete kedykoľvek osloviť Prevádzkovateľa s požiadavkou o uvedenie konkrétnej lehoty spracúvania Vašich osobných údajov.

Po uplynutí príslušnej doby spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje výhradne iba na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

 

 1. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom práva Dotknutých osôb sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti máte ako Dotknutá osoba právo požadovať:

 

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

 

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.


Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 1. Uplatnenie Vašich práv

 

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 6. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

 • písomne, zaslaním žiadosti alebo osobným doručením žiadosti na adresu SCHENKER s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 5,
 • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy dl.bts.zodpovednaosoba@dbschenker.com,
 • telefonicky, na telefónnom čísle +421 2 68293 337,
 • ústne, na adrese nášho sídla SCHENKER s.r.o., Kopčianska 94, 851 01 Bratislava 5, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

 

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

 

 1. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

 

Prevádzkovateľ štandardne nevykonáva prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín (krajín mimo EÚ a EHS), v niektorých prípadoch však môže dôjsť k prenosu Vašich osobných údajov do spoločnosti v skupine podnikov Prevádzkovateľa v rámci EÚ/EHS, pričom následne môže prejsť k prenosu údajov touto spoločnosťou do tretej krajiny. Pri akomkoľvek prenose do tretích krajín sú plne dodržiavané podmienky stanovené pre prenos osobných údajov stanovené v Nariadení, pričom samotný prenos týchto osobných údajov sa môže vykonávať na základe vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA č. 2016/1250, alebo na základe uzavretia štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov, resp. poskytnutia primeraných záruk v zmysle článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ zároveň môže vykonávať prenos osobných údajov do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”), LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085 USA (“LinkedIn”), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“), pričom tento prenos sa môže vykonávať na základe vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA č. 2016/1250.

Prevádzkovateľ môže využívať na zasielanie e-mailov služby sprostredkovateľa, t. j. môže uskutočňovať prenos osobných údajov do USA, spoločnosti MailChimp, so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Sutie 5000, Atlanta, GA 30308 USA ako sprostredkovateľovi Prevádzkovateľa. Prenos sa uskutočňuje na základe Zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov, ktorá obsahuje štandardné zmluvné doložky o ochrane osobných údajov v zmysle článku 46 ods. 2 písm. c) a d) Nariadenia. Mailchimp navyše chráni tieto osobné údaje aj prostredníctvom „Data protection shield“.

 

 1. Integrácia sociálnych pluginov

Na našej internetovej stránke www.logistickesluzby.sk sa používajú aj tzv. sociálne pluginy sociálnych sietí Facebook, Linkedin, Google+ a mikroblogovacej sociálnej siete Twitter, ktoré prevádzkujú spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”), LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale CA 94085 USA (“LinkedIn”), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Pluginy sú na našej internetovej stránke označené logom tretieho poskytovateľa.

Pri návšteve našej stránky sa prenášajú vaše údaje na príslušného tretieho poskytovateľa a to primárne po Vašom kliknutí na dané pluginy. Ak ste aj používateľom tretieho poskytovateľa, môžu byť tieto údaje priradené zodpovedajúcemu kontu používateľa u tohto poskytovateľa.

Prenos týchto údajov na tretieho poskytovateľa môže nastať podľa okolností aj vtedy, aj keď nie ste u tretieho poskytovateľa registrovaní ako používatelia a nekliknete na plugin na našich stránkach. Pri odovzdávaní údajov bez súčasného prihlásenia u tretieho poskytovateľa však nie je bezprostredne možné vytvoriť k vám priamu osobnú väzbu (napr. cez IP adresu); toto by bolo možné iba cez informáciu vášho poskytovateľa internetového pripojenia.

Účel a rozsah spracúvania údajov tretími spoločnosťami môžete zistiť v upozorneniach na ochranu osobných údajov príslušnej tretej spoločnosti, preto si prosím prečítajte zásady ochrany osobných údajov pre účely a rozsah zberu dát a ďalšieho spracovania a používania na: www.facebook.com/policy.php, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy, http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html a http://twitter.com/privacy.

 

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi daných pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené. Ak si neželáte, aby títo prevádzkovatelia údaje získané návštevou našej stránky priradili k Vášmu profilu, môžete sa pred návštevou našej internetovej stránky z dotknutej sociálnej siete odhlásiť.

 

 1. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne sprostredkovateľom, a aj tretím stranám,

Medzi sprostredkovateľov patria spoločnosti, s ktorými spolupracujeme – spoločnosti zabezpečujúce IT služby ako správa webovej stránky, správa e-mailových klientov, tlmočnícke agentúry, spoločnosti poskytujúce účtovné a finančné služby, spoločnosti poskytujúce bezpečnostné a strážne služby, archívnické služby a pod. Prevádzkovateľ využíva výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov. Medzi tretie strany môžu patriť napríklad naši subdodávatelia, ktorým poskytujeme osobné údaje za účelom riadneho vykonávania našej podnikateľskej činnosti, napr. kuriéri doručujúci tovar konkrétnym fyzickým alebo právnickým osobám.

 

Niektoré Vaše osobné údaje poskytujeme aj našej materskej spoločnosti –  Schenker Aktiengesellschaft, so sídlom Alfredstraße 81, Essen, Nordrhein-Westfalen 451 30, Nemecká spolková republika, ako aj spoločnostiam v skupine podnikov do ktorej patrí aj naša spoločnosť. Túto činnosť vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu v súlade s recitálom 48 Nariadenia.

 

Taktiež Vaše osobné údaje poskytujeme zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré môžu patriť súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, zdravotné poisťovne, inšpektorát práce, Úrad na ochranu osobných údajov, iné oprávnené subjekty a pod.

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto zásady ochrany osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto zásady podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.